ประกาศนียบัตรรับรองระบบการจัดการ HACCP และ GMP เป็นระยะเวลา 10 ปีต่อเนื่อง

01 August 2016

Thai Nam received recognising 10 years' certification of the management system of Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) and Good Manufacturing System (GMP) from TQCSI. The continuously both HACCP and GMP has been certified since 19 July 2006. The registration covers the laminating and printing of plastic sealed bags and plastic rolls used for packing food and consumer products.

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ทางกลุ่มบริษัทไทยนำได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบการจัดการ HACCP และ GMP ครบเป็นระยะเวลา 10 ปีต่อเนื่อง ทางบริษัทไทยนำฯ ได้ทำระบบ HACPP และ GMP มาตั้งแต่ปี 2006 จนถึงกระทั้งปัจจุบันเป็นระยะเวลา 10 ปีต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมการผลิต ประกอบด้วยกระบวนการ การพิมพ์ฟิล์มพลาสติก การเคลือบฟิล์มพลาสติก การทำซองพลาสติก ถุงพลาสติก และม้วนพลาสติก สำหรับบรรจุอาหาร สินค้าอุปโภค และ สินค้าบริโภค

Updated By:
Wattana Krisnavarin
References:
http://www.tqcsi.com/v2.0/cert_org_ten_year_display.asp?ID=Thailand&certID=32447
http://www.tqcsi.com/v2.0/cert_org_ten_year_display.asp?ID=Thailand&certID=18308