เช็คที่มีการแก้ไขข้อความ ฝากได้เฉพาะที่ธนาคารเจ้าของเช็คเท่านั้น

ประกาศ


ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการนำฝากเช็คที่มีการแก้ไขข้อความและตัวเลข 

ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ให้นำฝากเช็คที่มีการแก้ไขข้อความและตัวเลข ที่ธนาคารเจ้าของเช็คเท่านั้น หรือกรุณาติดต่อผู้สั่งจ่ายเพื่อเปลี่ยนเช็คใหม่ 

ตามประกาศนี้ทางบริษัทไทยนำฯ ขอรับเช็คที่ไม่มีมีการแก้ไขข้อความ และ ตัวเลข เท่านั้น

 

แหล่งที่มาข้อมูล:

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารทหารไทย TMB
ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB